Stamboom Dijkstra

 

De naam Dijkstra komt veel voor in Nederland, in het bijzonder in Friesland en Groningen. Bij de volkstelling van 1947 telde het later zo genoemde P.J. Meertens Instituut (alias Het Bureau) 15.627 personen met de naam Dijkstra in Nederland, waarvan 8.441 in de provincie Friesland. De meeste van deze Dijkstra's zijn geen familie van elkaar. Deze geneaologie beoogt niet om alle families met de naam Dijkstra uitputtend in beeld te brengen; daarvoor zou een genealogisch bureau nodig zijn van minstens de omvang van Het Bureau, en dat heb ik niet tot mijn beschikking.

De titel van deze genealogie verdient dus precisering. Een werktitel zou kunnen zijn 'Stamboom van Dijkstra-families die afstammen van Heyn Botes, overleden in 1706 te Engwierum', maar ook daaraan voldoet deze genealogie maar ten dele, omdat zeker in de twintigste eeuw lang niet alle leden van deze familie zijn weergegeven. Daarentegen konden in de zeventiende en achtiende eeuw wel vele zijtakken worden vermeld, dankzij het grondige werk van Klaas Bekkema uit 1986.

In verband met de privacyregels zijn namen van nog levende personen niet vermeld. De stamboom houdt daarom op bij de 14e generatie. Voor Dijkstra's die willen weten of deze stamboom hen verder kan helpen is het voldoende als men zijn ouders of grootouders kan vinden.

Deze stamboom is gebaseerd op:

  • Klaas J. Bekkema, 'Foar- en Neiteam fan Heyn Botes', gepubliceerd in Genealogysk Jierboekje 1986, pagina 35-44, Fryske Akademie, Leeuwarden
  • Pieter Luinstra, 'Ter Luyne, een Friese familie', Groningen 1960
  • Mijn eigen genealogisch onderzoek tussen 1998 en 2000 in het kader van de biografie van Marten Dijkstra

 

Frans Dijkstra, Ommen

 

Stamboom Dijkstra. 1

I:††††† Stamvader. 2

II:††† Anjum, vanaf 1613. 2

III:†††††† Anjum, vanaf 1621. 2

IV:††††††† Anjum, vanaf 1638. 2

V:†††† Anjum, Engwierum, vanaf 1659. 2

VI:††††††† Engwierum vanaf 1678. 2

VII:††††† Engwierum vanaf 1702. 3

VIII:††† Engwierum vanaf 1727. 4

IX:††††††† Engwierum vanaf 1749. 6

X:†††† Engwierum vanaf 1776. 9

XI:††††††† Burum vanaf 1797. 10

XII:††††† Rottevalle, Burum vanaf 1846. 11

XIII:††† Bergum, Akkerwoude, Oostermeer vanaf 1869. 11

XIV:††† Verspreid over de wereld, vanaf 1904. 12

 

I:           Stamvader

(1)     Pieter Eyntes, genoemd in 1582 in het archief van het Nedergerecht Oostdongeradeel. Eynte Pietters (II:1) zou zijn zoon kunnen zijn.

II:         Anjum, vanaf 1613

1       Kind van Pieter Eyntes (I:(1))

(1)     Eynte Pietters, boer op De Sk‚ns onder Anjum. Genoemd in de archieven van 1613 tot 1627, getrouwd met Lisck Hayes. Ze hadden 7 kinderen (III:1)

III:       Anjum, vanaf 1621

1       Kinderen van Eynte Pietters en Lisck Hayes (II:1(1))

(1)     Pytter Eyntes, boer te Anjum, genoemd van 1629 tot 1638, getrouwd met Pytje Jacobs

(2)     Sybe Eyntes, boer te Ee, later te Anjum, genoemd van 1617 tot 1657, getrouwd met Hester Heerckes.

(3)     Heyn Eyntes, boer op Sybadastate te Ebwier onder Anjum, voor het eerst genoemd in 1621, overleden voor 1640, getrouwd met Auckjen Wopckes. Ze kregen 2 kinderen (IV:1)

(4)     Tyerck Eyntes, boer op De Sk‚ns, genoemd van 1636 tot 1643, getrouwd met Trijntje Jans

(5)     Sippe Eyntes, boer te Anjum, genoemd van 1636 tot 1647, getrouwd met Haentjen Thonis

(6)     Taecke Eyntes, woonde in 1636 in Anjum

(7)     Jucke Eyntes, woonde in 1636 in Anjum

IV:      Anjum, vanaf 1638

1       Kinderen van Heyn Eyntes en Auckjen Wopckes (III:1(3))

(1)     Eynte Heyns, gortmaker en boer te Anjum, overleden voor 1677. Getrouwd met
1. Eelck Gerckes, overleden 1658/1659
2. Ulck Jeppes. Zij kregen twee kinderen (
V:1)
3. Gats Ebes, in 1677 hertrouwd met Pybe Willems. Eynte en Gats kregen 2 kinderen (
V:2)

(2)     Bote Heyns, boer te Anjum, later op het Nieuweland onder Engwierum, getrouwd ca 1650 met Aecht Oenes, weduwe van Pieter Sjoerdts. Zij kregen een zoon (V:3)

V:        Anjum, Engwierum, vanaf 1659

1       Kinderen van Eynte Heyns en Ulck Jeppes (IV:1(1))

(1)     Dieuwke Eyntes, geboren 1659, getrouwd met Dirck Dircks

(2)     Heyn Eyntes, geboren 1661

2       Kinderen van Eynte Heyns en Gats Ebes (IV:1(1))

(1)     Auckjen Eyntes, in 1680 nog in leven

(2)     Claes Eyntes, in 1680 nog in leven

3       Kind van Bote Heyns en Aecht Oenes (IV:1(2))

(1)     Heyn Botes, boer te Engwierum, overleden 1706. Getrouwd met:
1. Saakjen Taeckes, overleden ca 1686. Zij kregen 2 kinderen (
VI:1)
2. Sytske Metskes, overleden ca 1691. Zij kregen 1 kind (
VI:2)
3. Trijntje Jaspers, waarschijnlijk dochter van Jasper Claases en Impck Pyters. Zij kregen 5 kinderen (
VI:3)

VI:      Engwierum vanaf 1678

1       Kinderen van Heyn Botes en Saakjen Taeckes (V:3(1))

(1)     Taecke Heyns, boer te Engwierum, geboren 1678 te Engwierum, overleden te Oostrum ca 1721, getrouwd met Antje Jacobs. Ze kregen 5 kinderen (VII:1).

(2)     Bote Heyns, boer te Engwierum, geboren 1682 te Engwierum, overleden te Engwierum niet later dan 1727, getrouwd met Yttje Willems. Ze kregen 8 kinderen (VII:2)

2       Kind van Heyn Botes en Sytske Metskes (V:3(1))

(1)     Saakjen Heyns, geboren 1688 te Enwierum, in 1706 nog in leven

3       Kinderen van Heyn Botes en Trijntje Jaspers (V:3(1))

(1)     Jasper Heyns, geboren 1695 te Engwierum, in 1706 nog in leven

(2)     Pyter Heyns, boer te Engwierum en Metslawier, geboren 1698 te Engwierum, overleden 1780 in Metslawier, getrouwd:
1. op 14-8-1728 met Sjieuwkjen Jacobs, geboren 1709 te Ljussens, overleden 1736 te Engwierum. Zij kregen 5 kinderen (
VII:3)
2. op 11-5-1738 met Trijntje Klazes. Zij kregen 1 kind (
VII:4)

(3)     Aeghtje Heins, geboren 1700 te Engwierum, in 1706 nog in leven

(4)     Aafke Heins, gedoopt 28-10-1703 te Engwierum, overleden voor 1706

(5)     Heyn Heyns, gedoopt 3-10-1706 te Engwierum na het overlijden van zijn vader, jong overleden†††

VII:    Engwierum vanaf 1702

1       Kinderen van Taecke Heyns en Antje Jacobs (VI:1(1))

(1)     Jacob Taekes, boer te Engwierum en Ee, gedoopt 23-7-1702 te Engwierum, getrouwd ca 1725 met Aaltje Ubeles, geboren 1694 te Mora, weduwe van Syger Scheltes, dochter van Uble Sydses, kastelein en Antje Everts. Ze kregen 4 kinderen (VIII:1)

(2)     Bote Taekes, boer te Engwierum, gedoopt 20-4-1704 te Engwierum, overleden voor 1749. Hij kreeg 3 kinderen (VIII:2)

(3)     Hein Taekes, gedoopt 3-5-1711 te Engwierum

(4)     Beytske Taekes, gedoopt 3-5-1711 te Engwierum, jong overleden

(5)     Beytske Taekes , gedoopt 12-3-1719 te Engwierum

2       Kinderen van Bote Heyns en Yttje Willems (VI:1(2))

(1)     Heyn Botes, gedoopt 15-11-1711 te Engwierum, jong overleden

(2)     Acke Botes, gedoopt 7-7-1715 te Engwierum, getrouwd 25-2-1748 te Engwierum met Sybe Jans. Hun nakomelingen heten na 1811 Sybesma.

(3)     Sytske Botes, gedoopt 11-7-1717 te Ee

(4)     Antje Botes, gedoopt 17-9-1719 te Engwierum, jong overleden

(5)     Heyn Botes, gedoopt 18-5-1721 te Engwierum

(6)     Antje Botes, gedoopt 26-9-1723 te Engwierum, getrouwd 12-11-1747 te Engwierum met Tjeerd Barteles, boer.

(7)     Willem Botes, boer te Engwierum en Anjum, gedoopt 30-9-1725 te Engwierum, ggeetrouwd 20-5-1753 te Engwierum met Antje Christiaans. Ze kregen 4 kinderen (VIII:3)

(8)     Yttje Botes, gedoopt 25-1-1728 te Engwierum, na het overlijden van vader en moeder

3       Kinderen van Pyter Heyns en Sjieuwkjen Jacobs (VI:3(2))

(1)     Heyn Pyters, boer te Engwierum, gedoopt 18-12-1729 te Engwierum, overleden 1759, getrouwd 11-12-1757 te Engwierum met Gerritje Gerryts, dochter van Gerryt Arjens (Kingma) en Aaltje Aeses. Ze kregen 1 kind (VIII:4)

(2)     Jacob Pyters, gedoopt 27-1-1732 te Engwierum, jong overleden

(3)     Trijntje Pyters, gedoopt 31-5-1733 te Engwierum, jong overleden

(4)     Jasper Pyters, gedoopt 6-3-1735 te Engwierum, jong overleden

(5)     Jasper Pyters Zijlstra, boer te Engwierum, gedoopt 30-9-1736 te Engwierum, overleden 21-7-1825 te Brantgum. Hij nam in 1711 de naam Zijlstra aan. Getrouwd:
1. op 1-5-1758 te Metslawier met Aafke Douwes, dochter van Douwe Wiegers en Aaltje Jelles te Oosternijkerk. Zij kregen 5 kinderen (
VIII:5)
2. op 6-8-1781 te Brantgum met Riemkjen Pieters, dochter van Pieter Jacobs en Jelte Pieters. Zij kregen 2 kinderen (
VIII:6)

4       Kinderen van Pyter Heyns en Trijntje Klazes (VI:3(2))

(1)     Trijntje Pyters, gedoopt 1-3-1739 te Engwierum, getrouwd 8-1-1764 te Metslawier met Bartel Willems te Jouswier. Hun nakomelingen heten De Boer.

(2)     Klaas Pyters Kloostra, boer te Metslawier en Nijewier, gedoopt 29-7-1742 te Engwierum, overleden 2-8-1812 te Nijewier, getrouwd 24-3-1765 te Metslawier met Trijntje Symens, gedoopt 29-8-1745 te Hantum, dochter van SYmen Klazes en Tytje Eeltjes. Hij nam in 1811 de naam Kloostra aan. Zij kregen 7 kinderen (VIII:7)

(3)     Jacob Pyters, gedoopt te Engwierum 7-6-1744

(4)     Bote Pyters, boer te Wetsens, Munnekezijl en Oostrum, gedoopt 26-6-1746 te Engwierum, overleden te Oostrum voor 1798, getrouwd 26-3-1775 te Wetsens met Sjieuwkjen Lolles, gedoopt 23-8-1750, overleden 13-7-1821 te Aalsum, dochter van Lolle Broers en Houkjen Tjerks. Ze kregen 9 kinderen (VIII:8). Sjieuwkjen is op 8-4-1798 te Oostrum hertrouwd met Pieter Fokkes.

(5)     Akke Pyters, gedoopt 6-7-1749 te Engwierum, jong overleden

(6)     Haye Pyters, boer te Metslawier en Burum, gedoopt 31-10-1751 te Engwierum, getrouwd 21-5-1775 met Baukjen Lolles, gedoopt 14-7-1754 te Wetsens, zuster van Sjieuwkjen Lolles (zie VII:4(4) ). Ze kregen 6 kinderen (VIII:9)

(7)     Akke Pyters, gedoopt 24-2-1754 te Engwierum, getrouwd te Metslawier 14-4-1776 met Minne Gerkes, gedoopt 20-11-1746 te Metslawier, zoon van Gerke Minnes en Korneliske Ruurds.

VIII:  Engwierum vanaf 1727

1       Kinderen van Jacob Taekes en Aaltje Ubeles (VII:1(1))

(1)     Teeke Jacobs, boer te Engwierum, sinds 1775 boer op het Nieuw Kruisland onder Munnekezijl, gedoopt 9-3-1727 te Engwierum, overleden 1797 te Munnekezijl, getrouwd 15-12-1748 te Engwierum met Baukjen Thomas, gedoopt 29-8-1728 te Anjum, overleden te Munnekezijl 28-8-1811. Zij was een dochter van Thomas Franses, boer en kooiker en Antje Jans. Ze kregen 9 kinderen (IX:1).

(2)     Hein Jacobs, boer te Engwierum en Ee, gedoopt 3-4-1729 te Engwierum, getrouwd 10-1-1751 te Engwierum met Lolkjen Lieuwes. Ze kregen 3 kinderen (IX:2)

(3)     Geertje Jacobs, gedoopt 28-10-1731 te Ee, getrouwd 26-1-1765 te Engwierum met Jan Johannes van Westergeest

(4)     Oeble Jacobs, boer te Engwierum, Hantumhuizen en Kollum, gedoopt 7-3-1734 te Ee, getrouwd 28-1-1759 te Engwierum met Jantje Pieters, gedoopt 13-2-1735 te Kollum, dochter van Pieter Temmes en Hylkjen Aukes. Zij kregen 6 kinderen (IX:3)

2       Kinderen van Bote Taekes (VII:1(2))

(1)     Antje Botes, gedoopt 2-4-1730 te Engwierum

(2)     Maaike Botes, gedoopt 3-2-1737 te Engwierum

(3)     Corneliske Botes, gedoopt 4-8-1738 te Engwierum

3       Kinderen van Willem Botes en Antje Christiaans (VII:2(7))

(1)     Ytje Willems, gedoopt 7-4-1754 te Engwierum, jong overleden

(2)     Ytje Willems, gedoopt 7-11-1756 te Engwierum

(3)     Rinskje Willems, geboren 1758 te Engwierum, overleden 8-6-1814, getrouwd 14-5-1786 te Engwierum met Tjeerd Appeloons

(4)     Bote Willems Tuinstra, gardenier, gedoopt 24-4-1763 te Anjum, overleden 30-5-1821 te Kollum, getrouwd:
1. Op 9-10-1784 te Surhuizum met Geeske Uilkes. Zij kregen 4 kinderen (
IX:4)
2. Op 19-9-1801 te Kollum met Jetske Jans, gedoopt 20-5-1770 te Kollum, dochter van Jan Geerts en Anke Johannes. Zij kregen 2 kinderen (
IX:5).
Bote nam in 1811 in Kollum de naam Tuinstra aan.††

4       Kinderen van Heyn Pyters en Gerritje Gerrits (VII:3(1))

(1)     Gerryt Heins Kingma, bouwboer te Engwierum, gedoopt 5-11-1758 te Engwierum, overleden 23-5-1814 te Engwierum, getrouwd 3-2-1783 te Oosternijkerk met Trijntje Jans Kingma, gedoopt 20-8-1759 te Oosternijkerk, dochter van Jan Jacobs en Sijke Klazes, overleden 31-10-1825 te Engwierum. Zij kregen 10 kinderen (IX:6).
Gerryt nam in 1811 in Engwierum de naam Kingma aan.

5       Kinderen van Jasper Pyters Zijlstra en Aafke Douwes (VII:3(5))

(1)     Sjieuwkjen Jaspers Zijlstra, gedoopt 10-5-1761 te Brantgum, overleden 12-10-1819 te Ferwerd, getrouwd 13-5-1781 te Holwerd met Pieter Jacobs Bonga, boer, geboren 14-11-1762 te Holwerd, overleden 15-3-1805 te Ferwerd, zoon van Jacob Pieters en Sjieuwkjen Pieters.

(2)     Douwe Jaspers Zijlstra, boer te Hantumhuizen en Ternaard, gedoopt 26-8-1763 te Brantgum, overleden 13-8-1826 te Hantumhuizen. Getrouwd:
1. Op 18-4-1790 te Nes met Martje Idses, gedoopt 14-10-1770 te Nes, dochter van Ids Theunis en Lamke Doedes. Ze kregen 2 kinderen (
IX:7)
2. Op 28-5-1797 te Ternaard met Grietje Sjoerds Bouma, gedoopt 10-10-1773 te Nijewier, dochter van Sjoerd Freeks en Antje Douwes. Ze kregen 5 kinderen (
IX:8).

(3)     Pyter Jaspers Zijlstra, boer, gedoopt 23-6-1765 te Brantgum, overleden 1-7-1833 te Brantgum, getrouwd 19-7-1828 te Westdongeradeel met Eelkjen Doedes van der Veen, geboren herfst 1782 te Surhuisterveen, dochter van Doede Sytses en Rinskje Johannes. Ze kregen geen kinderen.

(4)     Aaltje Jaspers Zijlstra, gedoopt 15-9-1770 te Brantgum, overleden 8-1-1850 te Holwerd, getrouwd 1-7-1798 te Holwerd met Teunis Gerlofs Jensma, geboren ca 1769 te Holwerd, overleden 19-6-1809 te Holwerd.

(5)     Trijntje Jaspers, gedoopt 15-2-1774 te Brantgum, overleden voor 1811

6       Kinderen van Jasper Pyters Zijlstra en Riemkjen Pieters (VII:3(5))

(1)     Pieter Jaspers Zijlstra, boer, geboren 7-2-1782 te Brantgum, overleden 9-5-1870 te Marrum, getrouwd 2-5-1802 te Holwerd met Minke Gerlofs, geboren 23-10-1783 te Ternaard, overleden 7-1-1829 te Ferwerd. Ze kregen 10 kinderen (IX:9).

(2)     Hein Jaspers Zijlstra, boer, geboren 21-1-1784 te Brantgum, overleden 4-5-1869 te Hantumhuizen, getrouwd 10-5-1807 te Brantgum met Dettje Broers Terpstra, geboren 1-12-1773 te Brantgum, overleden 16-2-1827 te Holwerd, dochter van Broer Wytzes en Antje Jacobs. Ze kregen 3 kinderen (IX:10).

7       Kinderen van Klaas Pyters Kloostra en Trijntje Symens (VII:4(2))

(1)     Trijntje Klazes, gedoopt 22-7-1767 te Metslawier, jong overleden

(2)     Symen Klazes Kloostra, boer, gedoopt 8-5-1768 te Metslawier, overleden 1-11-1832 te Nijewier, getrouwd 28-2-1790 te Nijewier met Sibbeltje Eeltjes Siegersma, gedoopt 2-4-1769, overleden 9-2-1841 te Nijewier, dochter van Eeltje Siegers Siegersma en Sjieuwke Freerks. Ze kregen 9 kinderen (IX:11)

(3)     Trijntje Klazes, gedoopt 24-2-1771 te Metslawier, jong overleden

(4)     Trijntje Klazes, gedoopt 11-9-1774 te Nijewier, jong overleden

(5)     Tytje Klazes, geboren 2-1-1778 te Nijewier, overleden voor 1811, getrouwd 28-2-1796 te Metslawier met Harke Jans Douma, boer, geboren 29-1-1775 te Metslawier, overleden 1-11-1819 te Lioessens, zoon van Jan Alberts en Gepke Harkes.

(6)     Pyter Klazes Kloostra, boer, geboren 23-11-1781 te Nijewier, overleden 26-12-1826 te Nijewier, getrouwd 7-5-1812 te Oostdongeradeel met Geeske Pieters Jaarla, geboren 1-1-1791 te Lioessens, dochter van Pieter Gerrits Jaarla en Antje Durks. Hier zijn nakomelingen van.

(7)     Japke Klazes Kloostra, geboren 23-1-1785 te Nijewier, getrouwd 2-3-1805 te Nijewier met Pyter Willems Westra††

8       Kinderen van Bote Pyters en Sjieuwkjen Lolles (VII:4(4))

(1)     Pyter Botes, geboren 8-11-1776 te Wetsens, jong overleden

(2)     Pyter Botes, geboren 29-11-1777 te Wetsens. Heeft de naam Westra aangenomen en een gezin in Dokkum gesticht.

(3)     Houkjen Botes, geboren 9-1-1779 te Wetsens, jong overleden

(4)     Lolke Botes Westra, gardenier, geboren 29-1-1781 te Munnekzijl, overleden 9-5-1828 te Ee, getrouwd 14-5-1809 te Ee met Antje Jacobs Boersma, geboren 17-3-1790 te Grootmidshuizen onder Ee, overleden 5-1-1847 te Ee, dochter van Jacob Rengers Boersma en Minke Louws. Ze kregen 5 kinderen (IX:12).
In 1811 nam Lolke te Ee de naam Westma aan, maar dat werd al snel Westra.

(5)     Trijntje Botes, geboren 11-2-1782 te Munnekezijl

(6)     Jacob Botes, geboren 21-6-1785 te Munnekezijl

(7)     Houkjen Botes Westra, geboren 29-12-1786 te Munnekezijl, getrouwd 20-5-1813 te Oostdongeradeel met Sake Jacobs Posthumus, timmermansknecht, geboren 16-3-1790 te Metslawier, overleden 12-6-1849 te Metslawier, zoon v an Jacob Jacobs Posthumus en Gertje Jacobs.

(8)     Dettje Botes, geboren 1-5-1788 te Munnekezijl

(9)     Akke Botes, geboren 23-6-1793 te Munnekezijl

9       Kinderen van Haye Pyters en Baukjen Lolles (VII:4(6))

(1)     Trijntje Pyters, geboren 20-2-1776

(2)     Houkjen Pyters, geboren 5-1-1777, jong overleden

(3)     Houkjen Pyters, geboren 4-2-1779, jong overleden

(4)     Lolle Pyters, geboren 11-7-1780

(5)     Houkjen Pyters, geboren 30-12-1782

(6)     Akke Pyters, geboren 2-5-1784

IX:      Engwierum vanaf 1749

1       Kinderen van Teeke Jacobs en Baukjen Thomas (VIII:1(1))

(1)     Antje Teekes, gedoopt 27-7-1749 te Engwierum, jong overleden

(2)     Jacob Teekes, boer, gedoopt 31-1-1751 te Engwierum, getrouwd:
1. Op 14-5-1775 met Rinskje Kornelis. Ze kregen 4 kinderen (
X:1)
2. Op 14-11-1790 te Munnekezijl met Geeltje Pyters. Ze kregen 5 kinderen (
X:2)
Overlijdensdatum van Jacob Teekes is niet bekend. In 1810 was hij niet meer in leven, blijkens het testament van zijn moeder van 31-10-1810.

(3)     Thomas Teekes Brouwer, brouwer te Burum, later in Surhuisterveen, gedoopt 30-9-1753 te Engwierum, overleden 27-3-1818 te Surhuisterveen, getrouwd 19-5-1777 te Munnekezijl met Taltje Jans, gedoopt 10-6-1759 te Burum. Ze kregen 5 kinderen (X:3).
Thomas nam in 1811 in Surhuisterveen de naam Brouwer aan.

(4)     Aaltje Teekes Holwerda, gedoopt 20-12-1755 te Engwierum, overleden 21-1-1819 te Engwierum, getrouwd 14-7-1776 te Munnekezijl met Jelle Wytzes Holwerda, gernier, gedoopt 15-12-1748 te Engwierum, overleden 24-11-1813 te Engwierum, zoon van Wytze Jacobs en Sjieuwkjen Mintjes.

(5)     Antje Teekes, gedoopt 21-5-1758 te Engwierum, overleden 14-12-1837 te Harkema, getrouwd 29-7-1781 te Burum met Eelze Eelzes Postma, kastelein, gedoopt 14-6-1766 te Engwierum, overleden 30-1-1792 te Burum, zoon van Eelze Jans en Sytstke Tjommes.

(6)     Fokjen Teekes, gedoopt 28-12-1760 te Engwierum, overleden 30-3-1810 te Harkema, getrouwd 7-7-1783 te Surhuisterveen met Waatse Symens Nicolai, boer en kastelein, geboren 4-4-1758 te Droegeham, overleden 10-11-1826 te Harkema, soon van SYmen Waatses en Houkjen Pyters Nicolai.

(7)     Bote Teekes, boer te Munnekezijl, gedoopt 19-2-1764 te Engwierum, getrouwd 5-7-1787 te Munnekezijl met Louke Rutgers, gedoopt 12-6-1763 te Munnekezijl, dochter van Rutger Hendriks en Trijntje Johannes. Heeft de naam Dijkstra aangenomen en 2 dochters gekregen.

(8)     Wytstke Teekes, gedoopt 12-7-1767 te Engwierum, overleden 10-11-1834 te Kollum, getrouwd 12-5-1793 met Sietze Jans Kloosterman, arbeider, geboren 17-3-1766 te Gerkesklooster, overleden 19-5-1843 te Kollum, zoon van Jan Johannes Kloosterman en Grietje Hendriks.

(9)     Frans Teekes, boer op het Nieuw Kruisland onder Burum, gedoopt 17-12-1769 te Engwierum, overleden 3-2-1809 op het Nieuw Kruisland, getrouwd 2-4-1797 te Burum met Barber Martens, geboren 2-3-1775 te Oudwouderzijl, overleden 13-1-1799 te Burum, dochter van Marten Sytses Dijkstra en Stijntje Pieters van der Lune. Ze kregen 2 kinderen (X:4) voor wie hun voogd Klaas Egberts Groenman in 1811 een naam aannam, maar die naam staat er in de acte niet bij vermeld. Uit de burgerlijke stand blijkt dat deze naam Dijkstra is, een naam die door Stijntje Pytters Luinstra, de moeder van Barber Martens, in 1811 voor zichzelf en haar minderjarige kinderen ook is aangenomen.†††

2       Kinderen van Hein Jacobs en Lolkjen Lieuwes (VIII:1(2))

(1)     Aaltje Heins, gedoopt 19-9-1751 te Engwierum, getrouwd 15-12-1776 te Ee met Oetse Sweitses.

(2)     Jacob Heins van der Velde, koopman en veldwachter te Anjum, geboren 1754 te Ee, overleden 29-3-1825 te Anjum, getrouwd 19-11-1786 te Anjum met Baatje Minzes, gedoopt 18-12-1763 te Anjum, overleden 22-5-1846 te Anjum, dochter van Minze Dirks en Klaaske Minderts. Ze kregen 7 kinderen (X:5). Jacob nam in 1811 in Anjum de naam Van der Velde aan.

(3)     Grietje Heins, gedoopt 27-2-1756 te Ee

3       Kinderen van Oeble Jacobs en Jantje Pieters (VIII:1(4))

(1)     Aaltje Oebles, gedoopt 14-9-1760 te Engwierum

(2)     Jacob Oebles, gedoopt 12-9-1762 te Hantumhuizen

(3)     Aaltje Oebles, gedoopt 1-4-1764 te Hantumhuizen

(4)     Jacob Oebles, gedoopt 27-10-1765 te Hantumbuizen

(5)     Pyter Oebles, gedoopt 1-11-1767 te Hantumhuizen. Heeft de naam Walstra aangenomen en heeft nakomelingen in de omgeving Leens/Wehe

(6)     Ysbrand Oebles Brandsma, boerenknecht, gedoopt 20-11-1771 te Kollum, overleden 2-6-1825 te Marrum. Getrouwd:
1. Op 25-8-1799 te Marrum met Trijntje Tjerks Hoekstra, geboren ca 1775 te Marrum, overleden ca 1804, dochter van Tjerk Arjens en Ytje Hendriks. Ze kregen 1 kind (
X:6)
2. Op 5-5-1817 te Ferwerderadeel met Baukje Jelles Braaksma, geboren 2-3-1790, dochter van Jelle Jippes Braaksma en Sipkje Klazes. Ze kregen 2 kinderen (
X:7).
Ysbrand nam in 1811 te Marrum de naam Brantsma aan.
3. Ale IJsbrands Brandsma, geboren 2-3-1820 te Marrum.

4       Kinderen van Bote Willems Tuinstra en Geeske Uilkes (VIII:3(4))

(1)     Yttje, geboren 29-8-1785 te Kollum

(2)     Antje, geboren 13-3-1788 te Kollum

(3)     Willem, geboren 9-12-1789 te Kollum

(4)     Uilkje, geboren 9-1-1792 te Kollum

5       Kinderen van Bote Willems Tuinstra en Jetske Jans (VIII:3(4))

(1)     Ank, geboren 3-5-1803 te Kollum

6       Kinderen van Gerryt Heins Kingma en Trijntje Jans Kingma (VIII:4(1))

(1)     Hein Kingma, gernier, geboren 6-12-1783 te Nijewier, overleden 21-10-1819 te Engwierum, getrouwd 4-5-1806 te Engwierum met Tettje Hanzes Blom, geboren 18-4-1783 te Lioessens. Ze kregen 3 kinderen (X:8)

(2)     Gerritje, geboren 27-2-1785 te Nijewier

(3)     Sijke, geboren 2-11-1786 te Nijewier

(4)     Jan, geboren 14-6-1788 te Engwierum

(5)     Gerrytje, geboren 15-5-1790 te Engwierum

(6)     Jacob, geboren 10-7-1792 te Engwierum

(7)     Sijke, geboren 14-2-1794 te Engwierum

(8)     Sijke, geboren 15-3-1795 te Engwierum

(9)     Jacob, geboren 13-8-1798 te Engwierum

(10)  Sjieuwke, geboren 15-1-1801 te Engwierum

7       Kinderen van Douwe Jaspers Zijlstra en Martje Idses (VIII:5(2))

(1)     Aafke, geboren 12-1-1791 te Hantum

(2)     Theunis, geboren 8-4-1792 te Hantum

8       Kinderen van Douwe Jaspers Zijlstra en Grietje Sjoerds Bouma (VIII:5(2))

(1)     Jasper, geboren 5-5-1799 te Ternaard

(2)     Jasper, geboren 22-12-1800 te Ternaard

(3)     Sjoerd, geboren 17-1-1803 te Hantumhuizen

(4)     Pyter, geboren 6-1-1807 te Hantumhuizen

(5)     Antje, geboren 13-1-1815 te Hantumhuizen

9       Kinderen van Pieter Jaspers Zijlstra en Minke Gerlofs (VIII:6(1))

(1)     Gerlof Zijlstra, geboren 24-4-1803 te Ferwerd

(2)     Jasper Zijlstra, geboren 19-1-1806 te Ferwerd

(3)     Marten Zijlstra, geboren 13-10-1808 te Ferwerd

(4)     Doetje Zijlstra, geboren 12-7-1811 te Ferwerd

(5)     Doetje Zijlstra, geboren 30-1-1813 te Ferwerd

(6)     Riemkje Zijlstra, geboren 30-1-1813 te Ferwerd

(7)     Klaaske Zijlstra, geboren 11-3-1817 te Ferwerd

(8)     Marten Zijlstra, geboren 17-2-1821 te Ferwerd

(9)     Klaaske Zijlstra, geboren 18-12-1823 te Ferwerd

(10)  Sjieuwkjen Zijlstra, geboren 21-1-1827 te Ferwerd

10    Kinderen van Hein Jaspers Zijlstra en Dettje Broers Terpstra (VIII:6(2))

(1)     Broer Zijlstra, geboren 12-2-1808 te Ferwerd

(2)     Jasper Zijlstra, geboren 9-11-1811 te Ferwerd

(3)     Riemke Zijlstra, geboren 8-12-1814 te Ferwerd

11    Kinderen van Symen Klazes Kloostra en Sibbeltje Eeltjes Siegersma (VIII:7(2))

(1)     Klaas Kloostra, geboren 7-5-1791 te Nijewier

(2)     Sieuwke Kloostra, geboren 19-1-1793 te Nijewier

(3)     Trijntje Kloostra, geboren 23-6-1796 te Nijewier

(4)     Eeltje Kloostra, geboren 23-1-1799 te Nijewier

(5)     Freerkje Kloostra, geboren 12-4-1801 te Oosternijkerk

(6)     Pyter Kloostra, geboren 24-5-1803 te Oosternijkerk

(7)     Sieger Kloostra, geboren 22-8-1806 te Oosternijkerk

(8)     Tytje Kloostra, geboren 10-4-1810 te Oosternijkerk

(9)     Mayke Kloostra, geboren 29-11-1813 te Oosternijkerk

12    Kinderen van Lolke Botes Westra en Antje Jacobs Boersma (VIII:8(4))

(1)     Bote Westra, geboren 24-10-1810 te Ee

(2)     Minke Westra, geboren 21-1-1815 te Ee

(3)     Jacob Westra, geboren 3-4-1820 te Ee

(4)     Sieuwke Westra, geboren 24-11-1822 te Ee

(5)     Geert Westra, geboren 4-8-1826 te Ee

X:        Engwierum vanaf 1776

1       Kinderen van Jacob Teekes en Rinskje Cornelis (IX:1(2))

(1)     Lolkjen, geboren 1-3-1776 te Engwierum

(2)     Trijntje, geboren 4-9-1778 te Engwierum

(3)     Taeke, geboren 28-11-1786 te Engwierum

(4)     Trijntje, geboren 1-3-1789 te Engwierum

2       Kinderen van Jacob Teekes en Geeltje Pyters (IX:1(2))

(1)     Taeke, geboren 9-12-1792 te Engwierum

(2)     Taeke, geboren 3-4-1794 te Engwierum

(3)     Baukjen, geboren 15-3-1796 te Engwierum

(4)     Jetske, geboren 20-5-1800 te Engwierum

(5)     Taeke, geboren 14-2-1805 te Engwierum

3       Kinderen van Thomas Teekes Brouwer en Taltje Jans (IX:1(3))

(1)     Taeke Thomas Brouwer,arbeider, geboren 7-7-1778 te Burum, getrouwd 18-6-1797 te Kollum met Geeske Klazes, geboren 5-4-1778 te Kollum, dochter van Klaas Kornelis en Martje Jans. Ze kregen 6 kinderen (XI:1)

(2)     Jan, geboren 9-3-1780 op het Nieuw Kruisland, jong overleden

(3)     Baukjen Brouwer, geboren 29-3-1782 te Surhuisterveen

(4)     Jan Brouwer, geboren 2-3-1785 te Surhuisterveen

(5)     Lysbert Brouwer, geboren 3-12-1787 te Surhuisterveen

4       Kinderen van Frans Teekes en Barber Martens (IX:1(9))

(1)     Boukje Dijkstra, geboren 9-5-1797 op het Nieuw Kruisland onder Burum, overleden 19-8-1873 te Burum. Getrouwd 26-7-1815 te Burum met Sipke Riddersma, schoenmakersknecht en later bakker, geboren 8-7-1796 te Burum, overleden 29-10-1860 te Burum. Ze kregen 10 kinderen (XI:2).

(2)     Marten Dijkstra, gardenier, geboren 30-12-1798 op het Nieuw Kruisland onder Burum, overleden 20-12-1860 te Burum. Getrouwd 18-3-1831 te Kollum met Grietje Vlieg, geboren 22-2-1809 te Burum, overleden 18-7-1838 te Burum. Ze kregen 4 kinderen (XI:3).

5       Kinderen van Jacob Heins van der Velde en Baatje Minzes (IX:2(2))

(1)     Lolkjen, geboren 26-11-1788 te Anjum, jong overleden

(2)     Lolkjen van der Velde, geboren 12-2-1791 te Anjum

(3)     Minze, geboren 1-7-1793 te Anjum, jong overleden

(4)     Minze van der Velde, geboren 1-4-1795 te Anjum

(5)     Klaaske, geboren 17-4-1798 te Anjum, jong overleden

(6)     Hein, geboren 24-12-1802 te Anjum, jong overleden

(7)     Klaas, geboren 26-2-1807 te Anjum , jong overleden

6       Kinderen van Ysbrand Oebles Brandsma en Trijntje Tjerks (IX:3(6))

(1)     Oeble Brandsma, geboren 23-7-1802 te Marrum

7       Kinderen van Ysbrand Oebles Brandsma en Baukje Jelles Braaksma (IX:3(6))

(1)     Jelle Brandsma, geboren 7-3-1818 te Marrum

(2)     Sipke Brandsma, geboren 20-7-1822 te Marrum

(3)     Ysbrand Brandsma, geboren 14-9-1825 te Marrum

8       Kinderen van Hein Gerrits Kingma en Tettje Hanzes Blom (IX:6(1))

(1)     Trijntje Kingma, geboren 18-4-1811 te Engwierum

(2)     Stijntje Kingma, geboren 18-6-1813 te Engwierum

(3)     Dieuke Kingma, geboren 2-2-1817 te Engwierum

XI:      Burum vanaf 1797

1       Kinderen van Taeke Thomas Brouwer en Geeske Klazes (X:3(1))

(1)     Klaas Brouwer, geboren 13-11-1799 te Kollum

(2)     Taltje Brouwer, geboren 16-2-1801 te Kollum

(3)     Martie Brouwer, geboren 14-4-1802 te Kollum

(4)     Thomas Brouwer, geboren 18-7-1803 te Kollum

(5)     Jan Brouwer, geboren 16-7-1806 te Kollum

(6)     Kornelis Brouwer, geboren 20-7-1808 te Kollum

2       Kinderen van Boukje Dijkstra en Sipke Riddersma (X:4(1))

(1)     Willemke Riddersma, geboren 16-9-1817 op het Nieuw-Kruisland onder Burum, overleden 29-9-1817 te Burum.

(2)     Willemke Riddersma, geboren 12-2-1819 te Burum, getrouwd 5-5-1841 te Kollum met Feike Tamsma, bakkersknecht te Drogeham daarna bakker te Rottevalle, Bergum en Dokkum, geboren 13-2-1816 te Anjum. Zij kregen 3 kinderen (XII:1). Feike Tamsma hertrouwde met Anna van Dellen. Zij kregen 4 kinderen.

(3)     Frans Riddersma, bakker te Burum, geboren 17-9-1821 op het Nieuw Kruisland onder Burum, geboren 17-9-1821, overleden 22-2-1878 te Burum, ongehuwd.

(4)     Barber Riddersma, geboren 3-7-1824 te Burum, overleden 2-2-1861 te Burum, getrouwd 7-6-1849 te Kollum met Dirk Hamming, molenaarsknecht te Sexbierum en later molenaar te Burum, geboren 21-2-1818 te Niezijl, gemeente Grijpskerk. Ze kregen 4 kinderen (XII:2).

(5)     Tryntje Riddersma, geboren 5-2-1827 te Burum, overleden 27-8-1828 te Burum.

(6)     Tryntje Riddersma, geboren 19-8-1829 te Burum, overleden 19-3-1896 te Burum, ongehuwd.

(7)     Elze Riddersma, geboren 25-9-1832 te Burum, overleden 17-4-1833 te Burum

(8)     Elze Riddersma, vetweider te Burum, geboren 19-3-1834 te Burum, overleden 8-7-1906 te Burum, ongehuwd.

(9)     Aldert Riddersma, geboren 18-3-1837 te Burum, overleden 20-1-1850 te Burum.

(10)  Engeltje Riddersma, geboren 27-6-1840 te Burum, overleden 18-6-1850 te Burum.

3       Kinderen van Marten Franses Dijkstra en Grietje Vlieg (X:4(2))

(1)     Pieter Dijkstra, bakkersknecht te Eestrum en later bakker te Augustinusga, geboren 5-1-1832 te Burum, getrouwd 10-5-1855 te Eestrum met Pietje Pieters Hylkema, overleden 23-10-1881. Ze kregen 2 kinderen (XII:3), waarvan de oudste in 1883 overleed. Pieter emigreerde in mei 1885 met zijn jongste dochter naar Noord-Amerika, waar zijn spoor tot op heden niet is teruggevonden

(2)     Frans Dijkstra, landbouwer te Burum, geboren 12-4-1834 te Burum, overleden 28-3-1896 te Burum, getrouwd 17-8-1861 te Kollum met Wijtske Sikkema, geboren 26-1-1840 te Kollum, overleden 16-2-1932 te Burum. Ze kregen 2 kinderen (XII:4). Klik hier voor een foto van Wijtske Sikkema, omstreeks 1926.

(3)     Klaas Dijkstra, geboren 15-4-1836 te Burum, verdere gegevens onbekend. Bij het overlijden van zijn vader in 1860 was hij niet meer in leven.

(4)     Barber Dijkstra, geboren 16-4-1838 te Burum, overleden 30-4-1838 te Burum.

XII:    Rottevalle, Burum vanaf 1846

1       Kinderen van Willemke Riddersma en Feike Tamsma (XI:2(2))

(1)     Arjen Tamsma, bakker te Bergum, geboren 31-8-1846 te Rottevalle, overleden 19-2-1921 te Bergum, getrouwd te Bergum met Trijntje Venema, geboren ca 1847 te Veenwoudsterwal, overleden 1920 te Bergum. Ze kregen 3 kinderen (XIII:1).

(2)     Sipke Tamsma, geboren 17-2-1852 te Rottevalle, overleden 1-12-1917 te Leeuwarden, getrouwd 27-8-1846 te Veenwouden met Maaike Posthma, geboren 27-8-1846 te Veenwouden, overleden 1-4-1917. Ze kregen 2 kinderen (XIII:2).

(3)     Wytske Tamsma, geboren 18-7-1855 te Rottevalle, overleden 4-1-1931 te Burum, getrouwd 24-5-1884 te Kollum met Jacob de Vries, geboren 25-6-1856 te Burum, overleden 20-7-1941 te Burum. Ze hadden geen kinderen.

2       Kinderen van Barber Riddersma en Dirk Hamming (XI:2(4))

(1)     Riender Hamming, geboren 21-1-1850 te Burum, overleden 10-2-1850 te Burum.

(2)     Riender Hamming, geboren 9 maart 1853 te Burum, overleden 1-7-1853 te Burum.

(3)     Sipke Hamming, geboren 1856 te Sexbierum, overleden 30-6-1857 te Burum.

(4)     Baukje Hamming, geboren 27-1-1861 te Burum, overleden 4-5-1861 te Burum.

3       Kinderen van Pieter Dijkstra en Pietje Pieters Hylkema (XI:3(1))

(1)     Grietje Dijkstra, geboren 3-6-1857 te Augustinesga, overleden 5-8-1883 te Augustinusga.

(2)     Sytske Dijkstra, geboren 11-2-1871 te Augustinusga, met haar vader naar Noord-Amerika vertrokken in mei 1885.

4       Kinderen van Frans Dijkstra en Wijtske Sikkema (XI:3(2))

(1)     Marten Dijkstra, landbouwer te Oostermeer en Twijzel, geboren 2-5-1863 te Burum, overleden 26-12-1901 te Twijzel, getrouwd 14-5-1887 te Bergum met Tietje Hiemstra, geboren 23-11-1860 te Oostermeer, overleden 27-5-1928 te Zwagerveen. Ze kregen 6 kinderen (XIII:3). Klik hier voor een foto van Tietje Dijkstra-Hiemstra omstreeks 1920.

(2)     Eke Dijkstra, geboren 18-8-1867 te Burum, overleden 1960 te Buitenpost, ongehuwd. Klik hier voor een foto van Eke Dijkstra in 1926.

XIII:  Bergum, Akkerwoude, Oostermeer vanaf 1869

1       Kinderen van Arjen Tamsma en Trijntje Venema (XII:1(1))

(1)     Feike Tamsma, geboren 15-2-1869 te Bergum, overleden 23-4-1953 te Bergum, getrouwd juni 1904 te Bergum met Fokje van der Meulen, geboren 29-5-1868 te Bergum, overleden 27-2-1952 te Harlingen. Ze hadden 1 kind (XIV:1).

(2)     Willemke Tamsma, geboren 27-2-1872 te Bergum, overleden 16-9-1955 te Bergum, getrouwd 22-7-1903 te Bergum met Errit de Groot, geboren 31-12-1873 te Bergum, overleden 4-4-1951 te Bergum. Ze hadden 2 kinderen (XIV:2).

(3)     Rinske Tamsma, geboren 24-5-1878 te Bergum, overleden 12-2-1941 te Bergum, getrouwd 19-11-1910 te Bergum met Jan van Waard, geboren 31-12-1869 te De Lier, overleden 22-5-1953 te Bergum, opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussee. Ze hadden geen kinderen.

2       Kinderen van Sipke Tamsma en Maaike Posthma (XII:1(2))

(1)     Feike Tamsma, bakker te Kollum, geboren 16-12-1876 te Akkerwoude, overleden 31-3-1955 te Kollum, getrouwd 16-5-1903 te Kollum met Elisabeth de Jong, geboren 30-8-1881 te Kollum. Ze hadden 6 kinderen (XIV:3).

(2)     Johannes Tamsma, bode ter gemeentesecretarie te Kollum, geboren 27-11-1886 te Westergeest, overleden 1944, getrouwd te 's Gravenhage met Koosje van Harten, afkomstig van Leimuiden. Ze kregen 4 kinderen (XIV:4).

3       Kinderen van Marten Dijkstra en Tietje Hiemstra (XII:4(1))

(1)     Wytske Dijkstra, geboren 20-3-1888 te Oostermeer, overleden 29-5-1966 te Dokkum, getrouwd 16-5-1908 te Kollum met Sijberen Boersma, groenteman te Dokkum, geboren 26-9-1885 te Achtkarspelen, overleden 28-12-1959 te Dokkum. Ze kregen 14 kinderen (XIV:5)

(2)     Sjouke Dijkstra, melkrijder te Oostermeer later veehouder te Twello, geboren 18-12-1890 te Oostermeer, overleden 16-11-1977 te Deventer, getrouwd 20-9-1913 te Tietjersteradeel met Trijntje Nicolai, geboren 16-2-1891, overleden 25-12-1975 te Voorst. Ze kregen 11 kinderen (XIV:6).

(3)     Frans Dijkstra, geboren 2-10-1893 te Oostermeer, overleden 8-1-1895 te Oostermeer

(4)     Frans Dijkstra, landbouwer, geboren 18-12-1895 te Oostermeer, overleden 13-7-1921 te Oostermeer, getrouwd 17-5-1919 te Oostermeer met Antje Veerman, geboren 11-1-1894 te Oostermeer, overleden 12 oktober 1928 te Oostermeer. Ze kregen 1 kind (XIV:7). Klik hier voor een trouwfoto van Frans Dijkstra en Antje Veerman.

(5)     Tietje Dijkstra, geboren 21-3-1898, overleden 4-5-1900 te Twijzel.

(6)     Tietje Dijkstra, geboren 5-6-1901 te Twijzel, overleden 21-10-1983 te Twijzel, getrouwd 11-5-1922 met Tjipke van der Veen, geboren 8-7-1895 te Surhuizum, landbouwer. Ze kregen 10 kinderen (XIV:8).

XIV: Verspreid over de wereld, vanaf 1904

1       Kind van Feike Tamsma en Fokje van der Meulen (XIII:1(1))

(1)     Arjen Tamsma, scheikundige, werkzaam aan de zuivelfabriek te Bedum, later hoogleraar in de scheikunde te Davis en Washington (USA), geboren te Bergum, getrouwd te Groningen met Sjoukje Liemberg. Ze kregen 1 kind

2       Kinderen van Willemske Tamsma en Errit de Groot (XIII:1(2))

(1)     Trijntje Rinske de Groot, geboren 19-5-1904 te Bergum, getrouwd 31-5-1934 te Bergum met Hotze Bakker, beambte bij de NV Laagspanningsnetten te Groningen, geboren 19-2-1902 te Groningen. Ze kregen 2 kinderen

(2)     Ybeltje de Groot, geboren te Bergum.†††

3       Kinderen van Feike Tamsma en Elisabeth de Jong (XIII:2(1))

(1)     Grietje Tamsma, geboren 20-7-1904 te Kollum, overleden 23-4-1907 te Kollum.

(2)     Sipke Tamsma, bakker te Kollum, geboren 28-9-1906 te Kollum, getrouwd 12-6-1940 te Leeuwarden met Aukje Swart, geboren te Lieve Vrouwenparochie. Ze kregen 3 kinderen

(3)     Jan Tamsma, onderwijzer aan een ULO-school, geboren 19-2-1908 te Kollum, getrouwd 11-5-1933 te Kollum met Maria Hildegard Bos, geboren 19-11-1905 te Gevelsberg, Beieren, Duitsland. Ze hadden geen kinderen.

(4)     Johannis Tamsma, geboren 20-4-1909 te Kollum, overleden 26-5-1909 te Kollum.

(5)     Grietje Johanna Tamsma, geboren te Kollum, getrouwd te Kollum met Cornelis Ozinga, geboren te Kollum. Ze kregen 3 kinderen

(6)     Maaike Tamsma, geboren te Kollum, getrouwd te Kollum met Willem Paulus Salverda, fabrikant van kunstvoorwerpen, geboren te Makkum. Ze kregen 5 kinderen

4       Kinderen van Johannes Tamsma en Koosje van Harten (XIII:2(2))

(1)     Sipke Tamsma, werkzaam bij Shell, geboren te Den Haag. Getrouwd met:
1. Herma Slot. Ze kregen 2 kinderen
2. Hilde Grosz. Ze kregen 3 kinderen

(2)     Anna Hendrika Tamsma, geboren te Den Haag, getrouwd met:
1. Jan Steinmetz. Ze kregen 3 kinderen
2. Tjaka Huliselan. Ze kregen 2 kinderen

(3)     Maaike Tamsma, geboren te Den Haag, getrouwd met Alexander Louis Cox, luchmachtcommandant. Ze kregen 3 kinderen

(4)     Koos Tamsma, ingenieur, geboren te Den Haag

5       Kinderen van Wytske Dijkstra en Sybren Boersma (XIII:3(1))

(1)     Hart Boersma, veehouder, geboren 1909 te Tietjerk, overleden 4-8-1931 te Zwagerveen, ongehuwd.

(2)     Tietje Boersma, getrouwd met Feike Visser. Ze kregen 6 kinderen

(3)     Metje Boersma, getrouwd met Sybren Hengst, kweker. Ze kregen 2 kinderen (namen onbekend)

(4)     Eke Boersma, geboren 1910, getrouwd met Broer Hiemstra, elektricien in Dokkum. GeŽmigreerd naar Canada. Ze kregen 2 kinderen (namen onbekend).

(5)     Sybrigje Boersma, overleden te Zuidlaren, ongehuwd.

(6)     Maaike Boersma, getrouwd met Wieger Hoekstra, bakker te Dokkum. Ze kregen 5 kinderen (XV:12).

(7)     Sjoukje Boersma, getrouwd, wonend te Leeuwarden.

(8)     Kornelia Boersma, getrouwd met Justus Kraak, geboren te Dokkum. GeŽmigreerd naar Canada.

(9)     Martha Boersma, getrouwd met Jan Huizing te Bergum.

(10)  Francina Boersma, getrouwd met een accaountant te Hardenberg.

(11)  Wietske Boersma, geŽmigreerd naar Canada.

(12)  Marten Boersma, geŽmigreerd naar Canada.

(13)  Sybren Boersma, geŽmigreerd naar Canada.

(14)  Hart Boersma, geŽmigreerd naar Canada.

6       Kinderen van Sjouke Dijkstra en Trijntje Nicolai (XIII:3(2))

(1)     Marten Dijkstra, militair instructeur te Amersfoort, geboren 1913 te Oostermeer, getrouwd met Albertha van de Brink. Ze kregen 3 kinderen.

(2)     Jitske Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd te Twello met Gerrit jan van der Pol te Garderen.

(3)     Tietje Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd te Twello met Hendrik Smeenk, geŽmigreerd naar Canada. Ze kregen 4 kinderen.

(4)     Lieuwe Thomas Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd te Bergum met Maaike de Haan, geŽmigreerd naar Canada. Ze kregen 14 kinderen.

(5)     Wytske Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd te Bergum met Sjoerd Sytema, bakker te Dokkum, geboren te Bergum. Ze kregen 4 kinderen.

(6)     Frans Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd met Andrina de Haan, geboren te Twijzelerheide. Ze kregen 1 kind.

(7)     Wilhelmina Lolkje Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd 1946 te Bergum met Jan Nicolai, geboren te Oostermeer. Ze kregen 5 kinderen.

(8)     Gaatske Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd 1951 te Twello met Pieter Hoeksma, geboren te Buitenpost.

(9)     Pieter Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd te Twello met Wilhelmina Kuit.

(10)  Aukje Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd te Twello met Jan te Wechel. Ze kregen 3 kinderen.

(11)  Trijntje Dijkstra, geboren te Oostermeer, getrouwd met Herman Wijnja, werkzaam op de Nederlandse Ambassade te Parijs.

7       Kind van Frans Dijkstra en Antje Veerman (XIII:3(4))

(1)     Marten Dijkstra, hoofd van een Mulo-school te Ulrum, Wormerveer en Den Haag, geboren 13-11-1920 te Oostermeer, overleden 29-1-1972 te Den Haag, getrouwd 27-9-1945 te Dokkum met Aafke Jeltje Knol, geboren 17-6-1922 te Dantumadeel (bij Dokkum), overleden 15-3-2006 te Delft. Ze kregen 5 kinderen. Klik hier voor een familiefoto uit 1949.

8       Kinderen van Tietje Dijkstra en Tjipke van der Veen (XIII:3(6))

(1)     Jelle van der Veen, geboren te Oostermeer, getrouwd te Buitenpost met Trijntje Vaatstra. Ze kregen 3 kinderen.

(2)     Tietje van der Veen, geboren te Oostermeer, getrouwd met Alle Vaatstra, geboren te Gerkesklooster. Ze kregen 3 kinderen.

(3)     Trijntje van der Veen, geboren te Oostermeer, getrouwd te Buitenpost met Ybele van Lune, geboren te Buitenpost. Ze kregen 3 kinderen.

(4)     Marten van der Veen, geboren te Oostermeer, getrouwd te Buitenpost met Renskje Ellens van Munnekezijl. Ze kregen 2 kinderen.

(5)     Karst van der Veen, geboren te Blauwverlaat.

(6)     Wijtske van der Veen, geboren te Blauwverlaat, getrouwd te Buitenpost met Hein Luimstra.

(7)     Roelof van der Veen, geboren te Blauwverlaat.

(8)     Sjoukje van der Veen, geboren te Blauwverlaat.

(9)     Fransina van der Veen, geboren te Surhuizemermieden.

(10)  Bertus van der Veen, geboren te Surhuizumermieden, overleden 43 te Surhuizemermieden.